Loxística e Xestión integral de Hostalería.

J.V. Distribucións desde 1978

Comercio por xunto e polo miúdo, de produtos alimenticios e bebidas.

Transporte de mercadorías por estrada.

Depósito e almacenamento de mercadorías.

Características